Polgármesteri köszöntő

Tisz­telt óbudai polgárok!

„Elő­ször magad­ban kell lét­re­hozni a vál­to­zást, amit a világ­tól köve­telsz.”
Mahatma Gandhi

Dohány­zás, stressz, túl­zott alko­hol­fo­gyasz­tás, moz­gás­sze­gény élet­mód. Csak néhány szó, melyek­kel nap, mint nap talál­ko­zunk. Sokan csak legyin­te­nek rá, a XXI. szá­zad nagy­vá­rosi életé­nek meg­ke­rül­he­tet­len mel­lék­ter­mé­kei.
 Mi most fel­tesszük a kér­dést: való­ban meg­ke­rül­he­tet­len? Önkor­mány­za­tunk arra vál­lal­ko­zik, hogy meg­vál­toz­tassa a fen­ti­hez hasonló, mélyen rög­zült, de téves köz­vé­le­ke­dést. Ehhez elő­ször is le kell szö­gez­nük, hogy nincs kifo­gás; nincs de! Saját testi és lelki egész­sé­gün­kért mi magunk vagyunk felelő­sek. Ha meg­szü­le­tik ez a fel­is­me­rés, akkor már helye van a segít­ség­nek, mely egy egész­sé­ge­sebb élet­mód felé vezet. A kerü­le­tünk­ben életre hívott Egész­ség­olim­pia azok­nak kíván lehető­sé­get nyúj­tani, akik kellően bát­rak ahhoz, hogy fel­boly­dítva meg­szo­kott életrit­mu­su­kat, időt sza­kí­ta­nak a test­moz­gásra és vál­toz­tat­nak táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­i­kon.
Egész­ség­ügyi Kht.-nk több tíz­ezer ember­nek szer­vez sport­na­po­kat, tanács­adást, előa­dá­so­kon ismer­te­tik, mit kell ten­nünk, és milyen ered­mé­nyekre szá­mít­ha­tunk. Igazi ver­sen­gés ez az idő­vel, a kör­nye­ze­tünk­kel és első­sor­ban önma­gunk­kal.
Mun­ka­tár­sa­im­mal egy egész­sé­ge­sebb város­rész meg­te­rem­té­sét tűz­tük cél­ként magunk elé, ezért is buz­dí­tok min­den­kit, jöj­je­nek el a prog­ra­mokra, ese­mé­nyekre. Ki-ki győzze le önma­gát, nyerje meg az olim­piát.
Legyen Óbuda-Békásmegyer a leg­egész­sé­ge­sebb fővá­rosi kerület!

Bús Balázs, polgármester

Hozzászólás itt nem engedélyezett.