Óbudán beköszöntött az Egészségtavasz!

Fogya­té­kos Sze­mé­lyek Egész­ség­napja az Óbudai Egész­ség­olim­pia keretében

Prog­ram:
Idő­pont: 2011. ápri­lis 17. vasár­nap 9.00–16.00
Hely­szín: Szent Mar­git Ren­delőin­té­zet, III. kerü­let, Vörös­vári út 88–96.
10.00–10.30 Sas Sán­dor és Zeus zenei műsora
10.30–11.00 meg­nyitó, beszédek: Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer pol­gár­mes­tere • Dr. Szőke László, a Nem­zeti Erő­for­rás Minisz­té­rium Fogya­té­kos­ság­ügyi Főosz­tá­lyá­nak vezetője • Dr. Vár­szegi József, a Szent Mar­git Ren­delőin­té­zet ügyve­zető igaz­ga­tója • beszél­ge­tés Erőss Zsolt hegy­má­szó­val – élő kap­cso­lás a Hima­lá­já­ról • beszél­ge­tés Pász­tory Dóra világ– és Európa-bajnok para­lim­pi­kon úszóval

Ingye­nes csa­ládi és sport­prog­ra­mok:
9.00–16.00 gyógy­torna, fitt­ségi fel­mé­ré­sek, spe­ci­á­lis sport­prog­ra­mok, kézmű­ves fog­lal­ko­zás
11.00 szín­pa­don Tabáni Ist­ván
14.00 szín­pa­don Cara­mel

Ingye­nes egész­ség­ügyi szű­ré­sek:

• Vércukor-, koleszterin-, vér­nyo­más– és pul­zus­mé­rés • In-body – tes­tössze­té­tel mérés • Testsúly-, testmagasság-, has­kör­fo­gat­mé­rés, táp­lál­ko­zási tanács­adás • Szén-monoxid– mérés és COPD-szűrés • Anya­jegyszű­rés • Nőgyó­gyá­szati vizs­gá­lat, méh­nyak­rák­szű­rés (elő­jegy­zés­sel)
• Uro­ló­giai szű­rés nem csak fér­fi­ak­nak • Látóélesség-vizsgálat, zöldhályog-szűrés • Szürkehályog-szűrés (elő­jegy­zés­sel)
• Emésztő­szervi pana­szok szű­rése (elő­jegy­zés­sel)
• Moz­gás­szervi pana­szok szű­rése • Hal­lás­szű­rés (elő­jegy­zés­sel) • Száj­üregi szű­rés
Ingye­nes egész­ség­ügyi előa­dá­sok:
9.30–10.30 Hen­ter Iza­bella táp­lál­ko­zási tanács­adó, die­te­ti­kus: Táp­lál­ko­zás – moz­gás – lelki egyen­súly
11.00–12.00 Dr. Suhajda Kor­né­lia bőr­gyó­gyász főor­vos: Mit tehe­tünk bőrünk egész­sé­gé­ért?
12.30–13.30 Kovács Ildikó táp­lál­ko­zási tanács­adó, die­te­ti­kus: Tények, tév­hi­tek a táp­lál­ko­zás­sal kap­cso­lat­ban
14.00–15.00 Dr. Beke Ele­o­nóra dia­be­to­ló­gus szak­or­vos: Tet­ten ért betegségek

Az elő­jegy­zés­sel tör­ténő vizs­gá­la­tokra mun­ka­na­po­kon 9:00 és 13:00 között lehet idő­pon­tot kérni a (1)388–83-84 és a (1)388–77-60– as tele­fon­szá­mo­kon. A vizs­gá­la­tok 15 per­ce­sek. A gyor­sabb ügyin­té­zés érde­ké­ben kér­jük, a regiszt­rá­ci­ó­hoz küldje el sze­mé­lyes ada­tait (név, szü­le­tési név, anyja neve, szü­le­tési hely és idő, lak­cím, TAJ-szám) az obudaegeszseg@obudairendelok.hu e-mail címre! A ren­dez­vényre hozza magá­val TAJ-kártyáját is!

Hozzászólás itt nem engedélyezett.